ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายไตรเทพ เรืองเนตร 148462
2  นายกฤษณะ ศรีพนมวรรณ์ 148464
3  นายปรเมศวร์ ฉินทสงเคราะห์ 148466
4  นางสาวอรพรรณ ศรีเอี่ยมกุลธร 148483
5  นางสาวสุภาพรรณ ภักดีวานิช 148567
6  นางสาวจินต์จุฑา จันทรานภาภรณ์ 148389
7  นางสาวธีรารัตน์ จึงศรีจันทร์ 147885
8  นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ 148637
9  นางสาวหิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 148631
10  นายปวเรศ ธรรมขันโท 148658
11  นายนัทธวัฒน์ เปล่งแสง 148666
12  นางสาวโสภิดา มีชัย 148654
13  นางสาวจุฑารัตน์ ธรรมใจกูล 148657
14  นางสาวศิริรัตน์ นิลแก้ว 148680
15  นางสาววิศัลยา สอนวงษ์แก้ว 148405
16  นางสาวพิชญ์สิณี เขื่อนจันทึก 148409
17  นางสาวมัณฑนา สาลีอาจ 148421
18  นายณัฐ เชื่อถือ 148640
19  นายเสถียร ตันติไพบูลย์ธนะ 148925
20  นางสาวสมพร พ่วงแพ 149220

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th